Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

(Danh sách nầy còn rất nhiều thiếu xót, mong các bạn tiếp tay với chúng tôi nhớ lại tên những bạn bè cùng khóa của mình để bổ sung.
Xin gởi email về địa chỉ: minhtam_08@yahoo.com. Xin cám ơn rất nhiều)

Khóa 1 (1955-1956)
Khóa 2 (1956-1957)
Khóa 3 (1957-1958)
Khóa 4 (1958-1959)
Khóa 5 (1959-1960)
Khóa 6 (1960-1961)
Khoá 7 (1961-1962)
Khóa 8 (1962-1963)
Khóa 9 (1963-1964)
Khóa 10 (1964-1965)
Khóa 11 (1965-1966)
Khóa 12 (1966-1967)
Khóa 13 (1967-1968)
Khóa 14 (1968-1969)
Khóa 15 (1969-1970)
Khoá 16 (1970-1971)
Khóa 17 (1971-1972)
Khóa 18 (1972-1973)
Khóa 19 (1973-1974)
....