Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 13 (1967-1974)
Lớp A1

Trần Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Ba "A"
Nguyễn Thị Ba "B"
Nguyễn Thị Bảy
Phan Thị Ngọc Diên
Trần Kim Dung
Nguyễn Thị Gái
Lý Thu Hà
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Ngọc Hà
Hồ Thị Liên Hoa
Đoàn thị Hòa
Hoàng Thị Hòa
Nguyễn Thị Hồng
Đặng Thị Bích Huyền
Chung Kim
Trần Ngọc Lắm
Cao Hồng Lệ
Chiêm Thị Lộc
Trương Thị Lợi
Trịnh Kim Luôn
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thanh My
Chung Tuyết Mỹ
Châu Thị Huỳnh Nga
Phan Thị Nga
Lữ Kim Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Võ Thị Ngọc
Trần Thị Ngùn
Dương Thị Phương
Huỳnh Thị Ngọc Phương
Lê Kim Phương
Nguyễn Thị Minh Phượng
Nguyễn Thoại Chi
Trần Thị Sương
Trần Thị Thường
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Phạm Ngọc Tuyết
Phan Ánh Tuyết
Trần Ngọc Tuyết
Trần Thị Ánh Tuyết
Dương Thị Cẩm Vân
Trần Thị Thu Vân
Lưu Ngọc Xuân
Nguyễn Thị Yến

Lớp A2

 Phạm thị Bông
 Nguyễn thị Ngọc Điệp
 Lê thị Thu Hà
 Nguyễn thị Hiệp
 Vương  Hữu
 Nguyễn Thị Ngọc Lan
 Trần thị Lắm
 Nguyễn thị Phụng Loan 
 Nguyễn thị Minh
 Lương thị Lễ Minh
 Hồ thị Thẩm Mỹ
 Huỳnh thị Nhung
 Cao thị Nga
 Phạm thị Ngọc
 Nguyễn thị Bích Ngọc
 Lê thị Huỳnh
 Nguyễn thị Kim Phượng
 Đỗ thị Sáu
 Đỗ thị Sương
 Nguyễn Thị Thu Thủy
 Nguyễn thanh Thủy
 Lê thị Trung
 Dương Ngọc Trinh
 Nguyễn ngọc Tuyết
 Phan Thị Bạch Tuyết
 Lại thị Tuyết
 Đoàn thị Út
 Trần thị Út