Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 5 (1959-1966)

Lê thị Ngọc Anh (đã mãn phần)
Nguyễn thị Ngọc Anh (đã mãn phần)
Lê Văn Anh
Lê văn Bá
Phan Văn Ban
Thái Văn Bạn
Trương Công Bảo
Nguyễn văn Bằng
Lê đình Cảnh
Trần thị Cẩm
Nguyễn Ngọc Cẩn
Trần thị Chánh
Nguyễn thị Ngọc Châu
Nguyễn văn Chuông
Bùi Văn Cỏi
Nguyễn thị Cúc A
Nguyễn thị Cúc B
Nguyễn thị Cúc C
Nguyễn văn Diệp
Nguyễn thị Diệp
Phan Thanh Diệp
Trương thị Dung
Trần anh Dũng (mất)
Lê văn Đảm
Trần văn Đạt
Nguyễn thị Gởi
Nguyễn Thị Hài
Ngô Trọng Hải
Nguyễn văn Hải
Nguyễn kim Hiệp
Nguyễn văn Hiệu
Phạm văn Hoa
Nguyễn thị Hoa
Nguyễn văn Hoàng
Trần văn Hoàng
Nguyễn thị Hoàng
Huỳnh Quân Hoàng (đã mất)
Lê đức Hỗ
Nguyễn Văn Huệ
Nguyễn thị Hường A
Nguyễn thị Hường B
Trương Văn Lập
Nguyễn văn Lé
Nguyễn hữu Lễ
Huỳnh Kim Long
Trần Tấn Lực
Nguyễn thị Lý
Vương văn Kiệm
Đỗ văn Kiên
Nguyễn Phương Mai
Vương Kim Mai
Phạm hoàng Minh
Đỗ văn Minh
Nguyễn thị Mỹ
Nguyễn Văn Nghĩa
Lê Thành Nghiêm
Trần thị Nhặt
Nguyễn thị Phượng
Lưu văn Quận
Bồ vệ Quốc (mất)
Tạ ngọc Quý
Nguyễn văn Sanh
Nguyễn văn Sánh
Huỳnh công Sinh
Sơn
Từ Văn Nhung
Nguyễn văn Tám
Thái Văn Tâm
Trần minh Tâm
Trần công Tế
Nguyễn Ngọc Thạch A
Nguyễn Ngọc Thạch B
Huỳnh hữu Thanh
Nguyễn Thành Tri
Nguyễn Lê Ánh Tuyết
Lê Minh Văn
Lê Kế Vui