Danh sách học sinh Trịnh Hoài Đức theo khóa

Khóa 8 (1963-1970)
 
Võ Văn Kim     Ái   
Hà Ngọc     Châu    0650 3831443
Nguyễn Tấn     Dân    0651 3681197
Nguyễn thị Xuân Diệu
Phạn thị Ngọc Dung 
Vương Văn     Dũng    0650 3833940
Đỗ Thị     Đấu    0650 3842490
Hồ Văn     Định    0650 3755398
La Hữu Đức (Houston - Texas) 832-350 2916
Dương Bá     Đương   
Châu Mảng     Đường    0650 3755859
Lê Hà
Trần Văn     Hai    0164 6232007
Nguyễn Châu     Hải    0650 3713087
Lê Văn     Hải    090 8757719
Nguyễn Văn     Hài     0650 3840233
Nguyễn Thị     Hảo     0650 3831267
Từ Văn     Hiền    0650 3827836
Nguyễn Hữu     Hoàng    0650 3824885
Võ Thanh     Hoàng    083 8952755
Trần Minh     Hoàng     085 4038887
Lê thị Hoàng
Huỳnh Hữu     Hội    0650 3758902
Hồ Văn     Hớn    0650 3840379
Trần Văn     Hùng    0650 3746610
Đỗ Văn Tri     Huyện    090 2556175
Vương ngọc Hường
Đỗ Văn     Khang    0650 3837182
Nguyễn Văn     Kỉnh     0650 3542119
Phan Hồng     Liêm    0650 3560414
Nguyễn Văn     Lợi    090 8823191
Đặng Thành     Long    0650 3513672
Nguyễn Kim     Long    093 3672653
Nguyễn Thanh     Long    091 3141089
Nguyễn Văn     Mai    090 7654632
Nguyễn văn     Mĩn    0650 3511121
Trần Văn     Minh    0650 3746806
Võ Văn     Mới    0650 3812573
Nguyễn Văn     Mõng   
Trương Thị Huê     Mỹ    0650 3746066
Nguyễn Văn     Năm    090 2313190
Châu Văn     Ngọc    0650 3758530
Chung     Ngọc    0650 3747834
Võ Văn Kim     Nguyên    090 8567193
Nguyễn Thị     Nho    0650 3828158
Nguyễn thị Ngọc Nữ
Trần Văn     Phép   
Lê Ngọc     Phi    0166 8578974
Nguyễn Văn     Phong    091 8296778
Lê Hữu    Phước    01239 222242
Mai Văn     Phước    0650 3726201
Bùi Hữu     Phước    0650 3826785
Hà Thị Thúy     Phương    094 5415830
Hạ Thị Ngọc     Phượng    0650 3825340
Nguyễn Thị Hồng     Phượng    0650 3757306
Trần thị Sang 06503858488
Nguyễn kim Sen 651 717 5714
Vương Kim     Sơn    0650 3815154
Nguyễn Thành     Sơn    0650 3829716
Lê Thị     Sương    0650 3746250
Huỳnh Ngọc     Sương    090 7747426
Trương Thanh    Sửu    0650 3827296
Võ Quang     Tấn    0650 3755748
Nguyễn Hoàng     Thanh    0650 3829315
Võ Hồng     Thanh    0650 3822170
Võ Văn     Thế   
Lê Văn     Thêm    0650 3826053
Lê Thị     Thi    090 3925152
Trần thị Thi 373 40470
Nguyễn Thị     Thùy    083 7310470
Hoàng Đình     Trung    0166 9031901
Văn Công     Tuấn    0650 3511383
Nông thị Ngọc Tuyết
Nguyễn văn Út (A) San Jose 408 4090635
Nguyễn Thanh Vân
Phan thanh Vân 
Nguyễn thị Vân 0650 3836783
Huỳnh Văn     Vĩnh    0650 3759134
Võ Thị     Vương    0650 3828382
Nguyễn Văn     Xuân    0650 3811733
Tô Văn     Xướng    0650 3833342
Phạm Ngọc Yến 

******

Lớp 8A1

Nguyễn thị Anh
Nguyễn thị Kim Oanh
Lê thị Ba
Nguyễn thị Thu Ba
Nguyễn thị Bé Ba
Vương thị Bé
Cao Mỹ Châu
Nguyễ thị Xuân Diệu
Phạm thị Ngọc Dung
Nguyễ thị Đanh
Đổ thị Đấu
Trần thị Gái
Lê thị Gái
Nguyễ Thu Hà
Nguyễn thị Hảo
Lê thị Hoa
Nguyễn thị Tuyết Hoa
Đặng thị Huệ
Phạm thị Kim Hạnh
Bùi Kiêm Long
Nguyễn thị Lớn
Đặng thị Kim Loan
Nguyễn thị Thanh Loan
Lê thị Lưu
Trần Kim Lượng
Võ thị Thạch Lợi
Lê thị Xuân Mai
Đổ thị My
Trương thị Huê Mỹ
Thái Minh Nguyệt
Lê Minh Nguyệt
Nguyễn thị Nho
Nguyễn thị Phấn
Huỳnh Kim Phụng
Vương thị Phụng
Võ thị Phương
Hạ thị Ngọc Phượng
Đặng thị Quá
Hà thị Quới
Nguyễn thị Sành
Lê thị Sương
Huỳnh Ngọc Sương
Ngô thị Hồng Thanh
Nguyễn thị Hoàng Trí
Nguyễn thị Út

(Danh sách đang chờ quý anh chị khoá 8 bổ túc ...)