Hoa Xuân Em

1. Ngoài trời – mưa đang rơi
    Lòng vơi – Ôi chơi vơi,
    Áo Lụa Vàng – nuối tiếc,
    “Hoa Xuân Em” – một thời.

2. “Hoa Xuân Em” – một thời.
    Ngây ngất – cả hồn tôi !
    Áo Lụa Vàng – tình lắm!
    Mùa Xuân ơi – Xuân ơi.

3. Ngoài kia – đang mưa rơi,
    Lòng ơi – bao chơi vơi,
    Áo Lụa Vàng - luyến nhớ!
    “Dáng Ngọc Em” – ngàn đời !

4. “Dáng Ngọc Em” – ngàn đời !
    Ngất ngây – trọn lòng tôi!
    Áo Lụa Vàng – rực sang !
    Mùa Xuân ơi – Xuân ơi.

5. Ngoài trời – mưa vẫn rơi,
    Lòng vui – vui lên – vui,
    Áo Lụa Vàng  - cùng hát,
    “Hoa Xuân Em” – Xuân ơi !

        INDY
        CHIC, 030717 (2am)
        Mây Tần        My Beautiful “Spring Bouquet”


1.  It’s raining outside,
    Feeling sad – so sad …
    That Golden Silk Dress – Dearly, I miss !
    “My Spring Bouquet” – Forever young !

2.  “My Spring Bouquet” – Forever young,
    Mesmerizing – My whole soul!
    The Golden Silk Dress – Alluring it is !
    Spring arrives – It truly arrives !

3.  It’s raining outside,
    I’m sad – very sad,
    That Golden Silk Dress – Deeply, I miss !
    Shaping “ your slithery form”, always !

4.  “Your willowy form” – I always love,

    Hypnotizing … My sorry soul !
    The Golden Silk Dress – so radiant, radiant !
    Here comes the spring – The Beautiful Spring !
5.  Still, It’s raining outside,
    Thence I feel happy, so happy
    The Golden Silk Dress – Together we sing,
    “My Lovely Spring Bouquet” – Forever young !

    English Version : Hoang Mai, MD (March 13/2017)