Chúc Xuân
Trần Anh

Tết tới, xuân lai, mến chúc nhau:
Thầy - trò Hoài Đức: y ngày nào!
Tình: thâm, bát ngát như Đông hải,
Nghĩa: nặng, vô vàn tựa Thái san!
Đằng đẵng thời gian: vàng thử lửa,
Nghìn trùng xa cách, gặp hàng năm!
Tay nâng xuân tửu mừng năm mới,
Lòng nở hoa mai, hương ngập tràn ....

Nghĩa Thầy Tình Bạn

Hồ Nguyễn
(Kính tặng thầy trò Trịnh Hoài Đức)

Tình nghĩa thầy trò bởi kiếp duyên,
Đồng môn chung học thiết tha niềm.
Nghĩa thầy một thuở luôn lưu dấu,
Tình bạn chung thời giữ thắm kiên.
Biển có sóng cao thuyền vững lái,
Dòng đời xoay chuyển vẹn tâm nguyền.
May duyên hội ngộ miền lưu lạc,
Nghĩa bạn tình thầy vẫn vẹn nguyên.
(14-10-16)