Xin lạy trời mưa

1.  Minh Đức ơi – nát cả lòng
Tìm Em vạn nẻo – lòng vòng – Bắc / Đông.
2.  Minh Đức ơi – tan cả hồn,
Tội Anh chất đống – Biển Đông – không vừa.
3.  Minh Đức ơi – lạy trời mưa,
Cho anh – trút sạch – lỗi xưa – với mình !
4. Minh Đức ơi – tỉnh tình tinh,
Cho Thiên Thai nhé – là tình đôi ta !
5. Tháng ngày xưa – thật mặn mà,
Vì đâu ? - nông nỗi – để xa cách lòng

Bên dòng sông Lô
(Saint Laurent, Canada)
7/4/2016

Thiên Thai

PRAYING FOR THE RAIN

          1. Oh Minh Duc - my heart aches,
     Searching for you, round the globe.
          2. Oh Minh Duc - my soul shattered,
    The mistakes I made - the ocean spills over.
          3. Oh Minh Duc - I pray for the rain,
    Washing away the mistakes - the pain I caused!
          4. Oh Minh Duc - the rhythm of our names,
    Heavenly - that's our eternal love flame.
          5. Heart to Heart - bonding the silk thread,
    Our beloved affection - Heavenly sent.
                      
    (Translated by: Le Ha Hung, MS in Engineering
                       Orlando(FL.), 091416)