Video

Tang lễ thầy Nguyễn văn Mẹo ngày 13/8/2014 (phần 1)
Tang lễ thầy Nguyễn văn Mẹp (phần 2)
(do CHS Lê Hữu Nghĩa quay)

Tang lễ thầy Nguyễn Mạnh Cẩm ngày 3/7/2014
(do CHS Nguyễn Ngọc Phát gởi)

Video Đại Hội Toàn Cầu CGS  & HS Trịnh Hoài Đức lần thứ 3
do CHS Lê Hữu Nghĩa thực hiện đã đăng trên youtube.com.
Nếu muốn xem, xin quý thầy cô và anh chị CHS email cho Minh Tâm:
email: minhtam_08@yahoo.com để nhận link.

CHS Khoá 4 gặp gỡ tại Nam Cali

PPS Họp Mặt CHS Khóa 6 trên Youtube
(Phần 1)


PPS Họp Mặt CHS Khóa 6 trên Youtube
(Phần 2
)


PPS Họp Mặt CHS Khóa 6 trên Youtube
(do CHS Lý Phước Sanh thực hiện)


Video họp mặt khoá 4 tại Việt Nam

Video chuyến du ngoạn Bắc Cali (7/2012)


Về đâu mái tóc người thương

Tình

Bảy ngày đợi mong

Mừng sinh nhựt trên xe !

Cho má đẻ sớm luôn ...

Xén tiền chợ ...

Tình cảm là quý hơn hết

Tuổi đá buồn

Một câu chuyện vui

Cà lăm

Lây bịnh BB.

Yosemite

Người đẹp SF

Palace of Fine Arts

Anh em ta về ...

Golden Gate Bridge

Hearst Castle

Yosemite

Thác trong Yosemite

Đố

Thơ

Người ít nói

Hỉ


㱽愯瑣潩㹮਍††††††攼据祴数愾灰楬慣楴湯砯眭睷昭牯⵭牵敬据摯摥⼼湥瑣灹㹥਍††††††洼瑥潨㹤䕇㱔洯瑥潨㹤਍††††††瀼牡浡潣湵㹴㰰瀯牡浡 潣湵㹴਍†††††⼼硥捥瑵㹥਍†††††瀼敲楶睥ാ †††††㰠捡散瑰档牡敳㹴瑵ⵦ㰸愯捣灥捴慨獲瑥ാ †ĝ฀2Ġ฀ġ฀2Ĥ฀ĥ฀2Ĩ฀ĩ฀2Ĭ฀ĭ฀2İ฀ı฀2IJ฀Ĵ฀Ķ฀;ĸ฀;ĺ฀;ļ฀;ľ฀;ŀ฀;ł฀;ń฀;ņ฀;ň฀;Ŋ฀;Ō฀;Ŏ฀;Ő฀;Œ฀;Ŕ฀;Ŗ฀;Ř฀;Ś฀;Ŝ฀;Ţ฀Ť฀Ŧ฀